Pareigūnas nepadarė pažeidimų, nuobauda panaikinta

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. lapkričio 24 d. priėmė nutartį administracinėje byloje, kuria paliko galioti 2021 m. sausio 14 d. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų priimtą sprendimą panaikinti įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo buvusių Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų  pareigūnui, šiuo metu tęsiančiam tarnybą Kauno tardymo izoliatoriuje. Pareigūnui teisme atstovavo profesinės sąjungos teisininkai.

Tarnybinis patikrinimas pareigūno atžvilgiu buvo atliktas ir baigtas jau tuomet, kai buvo prasidėjęs Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos  namų reorganizavimo procesas, ir buvo žinoma, kad tokios pataisos įstaigos, kaip Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų, greitu laiku iš viso neliks. Vis tiek, laikinoji Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų vadovybė pradėjo tarnybinio patikrinimo procedūrą prieš pareigūną, kuris dar 2019 m. pabaigoje tariamai netinkamai vadovavo tarnybinio patikrinimo komisijai, neva netinkamai atlikusiai patikrinimą ir neradusiai nežinia kada iš tarnybinio konvojavimo automobilio dingusio vaizdo registratoriaus. Laikinoji Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų vadovybė buvo sudariusi tarnybinio patikrinimo komisiją, kuri turėjo atlikti ne tik pareigūno ir jo vadovautos komisijos veiksmų patikrinimą, bet ir išsiaiškinti to paties vaizdo registratoriaus dingimo aplinkybes. Ir po pakartotinio patikrinimo nebuvo rastas nei dingęs vaizdo registratorius, nei tiksliai nustatytos jo dingimo aplinkybės. Nepaisant to, pareigūnas, kurio vadovauta komisija 2019 m. pabaigoje buvo gavusi tokius pačius patikrinimo rezultatus, buvo patrauktas tarnybinėn atsakomybėn ir nubaustas už tai, kad blogai atliko tos komisijos pirmininko funkcijas.

Pareigūnas su pareikštais kaltinimais nesutiko ir, atstovaujamas Profesinės sąjungos, kreipėsi į teismą. Šiam pareigūnui pareikštuose kaltinimuose buvo nurodyta labai daug neva pažeistų teisės aktų. Dėl kiekvienos iš tų normų pažeidimų skunde buvo suformuluoti detalūs teisiniais ir faktiniais argumentais grįsti paneigimai. Dalis kaltinimų buvo dėl to, kad neva vaizdo registratoriaus dingimą tyrusi komisija nesiėmė visų reikalingų veiksmų objektyviai tiesai nustatyti. Tačiau, kaip teigė komisijai vadovavęs pareigūnas, ką patvirtino ir kiti administracinėje byloje surinkti įrodymai, buvo apklausti visi asmenys, kurie galėjo ką nors žinoti apie iš konvojaus automobilio dingusį vaizdo registratorių, bet niekas nepateikė jokios patikimos informacijos, kas galėjo nutikti su dingusiu prietaisu, niekas net negalėjo prisiminti, kada juo buvo naudojęsis ar bent jį matęs. Taigi tuo metu pareigūno vadovauta komisija priėmė sprendimus, atsižvelgdama į turėtą informaciją. Pareigūnui buvo pareikšti kaltinimai, kad jis nesiėmė atitinkamų veiksmų dėl jo vadovautos komisijos sudėties. Teisme buvo pateikti teisiniai argumentai ir, atsižvelgiant į juos, konstatuota, kad tokio pobūdžio klausimai apskritai buvo ne komisijos pirmininko, o įstaigos vadovo, kuris įsakymu sudarė ir tvirtino konkrečios sudėties komisiją, o vėliau taip pat turėjo reaguoti į objektyvias aplinkybes, kurios konkrečioje situacijoje turėjo lemti komisijos sudėties pakeitimus, kompetencijoje. Pareigūnas buvo apkaltintas ir neobjektyvumu bei suinteresuotumu atitinkamai užbaigti tarnybinį patikrinimą. Šie kaltinimai nebuvo pagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, o tik anoniminiu pranešimu bei subjektyviais kitų asmenų pasisakymais, kas administracinės bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino. Priešingai, pareigūnas visą laiką akcentavo, kad apie jo suinteresuotumą konkretaus tyrimo baigtimi negali būti nei kalbos, nes tuo metu, kai, tikėtina, vaizdo registratorius dingo iš tarnybinio konvojaus automobilio, jis įstaigoje, t. y. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, net nedirbo ir nei tiesiogiai, nei per kitus asmenis su tirta situacija nebuvo susijęs.

Administracinė byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėta labai išsamiai. Teismas atliko nuodugnų visų objektyviam bylos išnagrinėjimui reikšmingų aplinkybių tyrimą  Į teismo posėdį liudytojais buvo pakviesta 20 asmenų, iš kurių 19 davė parodymus, buvo surinkta visa bylai reikšminga dokumentinė informaciją. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs visas bylai reikšmingas aplinkybes, nusprendė, kad pareigūnas jokio tarnybinio nusižengimo nepadarė, todėl tarnybinė nuobauda jam paskirta nepagrįstai ir neteisėtai. Atsakovas Kauno tardymo izoliatorius su tokiu sprendimu nesutiko ir pateikė apeliacinį skundą, motyvuodamas, jog pirmosios instancijos teismas priėmė subjektyvų sprendimą, nes vertino tik pareiškėjo, t. y. pareigūno, argumentus, o neatsižvelgė į įstaigos motyvus. Tačiau apeliaciniame skunde taip pat nebuvo pateikta jokių teisine prasme reikšmingų argumentų. Tai pastebėjo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Todėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2021 m. sausio 14 d. sprendimas yra paliktas nepakeistas.

Profesinės sąjungos teisininkė: „Labai apmaudu, kad apskritai atsiranda tokie teisiniai procesai, kaip pastarasis. Pareigūnas praktiškai pusantrų metų turėjo įrodinėti savo nekaltumą dėl įtarimų, o vėliau kaltinimų, kurie ne tik nebuvo teisiškai ir faktiškai pagrįsti, bet ir beprasmiai. Pareigūno vadovauta komisija savo laiku parengė nustatytomis aplinkybėmis pagrįstą išvadą, kurią patvirtino tuometinis Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų vadovas. Jokių pastabų dėl to tyrimo atlikimo ir padarytų išvadų nebuvo. Vykstant įstaigos reorganizacijai laikinoji vadovybė vėl pradėjo ieškoti kaltų ten, kur jų objektyviai nebuvo galima nustatyti. Vaizdo registratoriaus iš tarnybinio konvojavimo automobilio dingimo aplinkybės ir po pakartotino patikrinimo nebuvo nustatytos. Tačiau, nepaisant to, kad ir 2019 metų tyrimo ir pakartotinio 2020 tyrimo rezultatai buvo gauti tokie patys, baudžiamas buvo tik ankstesnį tyrimą atlikinėjęs pareigūnas. Tai – visiškas teisinis nesusipratimas, kuris, džiugu, jog teisinėmis priemonėmis, nors išeikvojus ir nemažai laiko, vis tik buvo ištaisytas“.  

Profsąjungos ir vadovybės siekiai – matyti draugišką ir darnų kolektyvą – sutampa

Praėjusį penktadienį VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys, Darbo tarybos pirmininkas Andrius Danilevičius buvo pakviesti į oficialių pirmąjį susitikimą su neseniai darbą pradėjusiu VĮ „Regitra“ generaliniu direktorium Vaidu Dominausku.

Susitikime buvo aptarta situacija įmonėje 2021 metais, svarbiausi klausimai bei problemos, kuriuos praėjusiais metais kėlė profesinė sąjunga.

Anot E.Plokščio, buvo paminėtos aktualiausios darbuotojams problemos šiuo metu, taip pat ir susijusios su DKAM taikymu, darbo užmokesčiu.

Profesinė sąjunga akcentavo dialogo, sprendžiant darbuotojams aktualius klausimus svarbą ir paprašė vadovybės, jog darbuotojų atstovai neliktų nuošalyje svarstant aktualius, svarbius darbuotojams, klausimus, o sudarant komisijas – būtų pakviesti dalyvautų jų veikloje.

Generalinis direktorius papasakojo apie savo viziją ir tikslus, požiūrį į darbą ir jo organizavimą, bei  išreiškė norą bendradarbiauti.

„Generalinio direktoriaus tikslas – draugiškas, darnus ir atsakingas kolektyvas bei įmonės įvaizdžio svarba, nuteikia optimistiškai. Tikime, kad šiais metais vyks konstruktyvus dialogas tarp įmonės vadovybės ir profesinės sąjungos, kuris padės sparčiau spręsti kylančias problemas“, – sakė E.Plokštys.

Padėkime kolegos šeimai

Išgirdome pagalbos prašymą, kuriuo dalijasi pareigūnų bendruomenė, ir kviečiame visus galinčius padėti Kelmės policijos komisariato vyriausiajam patruliui Dariui Eitmantui ir jo šeimai, šiuo metu kovojantiems su jų dukrytę užklupusia sunkia liga .

Pusantrų metukų Dariaus dukrytė susirgo sunkia onkologine liga – ūmine limfoblastine leukemija. Laukia ilgas gydymas, kuriam prireiks ne tik daug kantrybės, bet ir pinigų. Šiuo metu Dariaus dukrytei taikomas chemoterapijos gydymas.

Prašome visų, nebūkite abejingi, jeigu galite padėkite kolegai. Geri darbai sugrįžta gerumu.

Norintiems padėti kolegai jo sąskaitos Nr.:

Darius Eitmantas, Swedbankas LT107300010103485684.