Naujos sudėties „Regitra“ darbuotojų profsąjunga sieks atlyginimo augimo

Vakar Panevėžyje vyko VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame ateinantiems trims metams išsirinko naujos sudėties tarybą, pirmininką, revizijos komisijos narius ir profesinės sąjungos atstovus.

Pristatydamas praėjusį laikotarpį, VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys pasidžiaugė, kad pavyko susiderėti ir pasirašyti įmonės ir profesinės sąjungos kolektyvinę sutartį, taip pat pasiekimais  įtakojant  Darbo užmokesčio skaičiavimo metodikos pokyčius. Profesinės sąjungos pirmininkas pasidžiaugė ir reikšmingu profesinės sąjungos narių augimu, kurį jo nuomone lėmė ne kas kita, o profesinės sąjungos aktyvumas ir veiklumas.

Evaldas Plokštys išrinktas pirmininku dar vienai kadencijai.

Paskelbus pirmininko rinkimus, neatsirado nei vieno – panorusio mesti iššūkį dabartiniam profesinės sąjungos pirmininkui. Tai, anot E.Plokščio, nėra geras reiškinys, tačiau viliasi, kad augdama profesinė sąjunga augins ir naujus lyderius.

Suvažiavime  pirmininku trijų metų kadencijai išrinktas Evaldas Plokštys.

Taryboje dirbs: Gintaras Stasiulis, Mamertas Kulakauskas, Povilas Ruškus, Edgaras Spiglazovas, Vytautas Jasiulevičius, Saulius Staniulionis, Darius Kinderis, Tomas Maumevičius.

Revizijos komisijoje dirbs: Daiva Bagdonavičienė, Alma Vasiliauskienė.

Suvažiavimas taip pat išsirinko atstovus regionuose : Andrius Danilevičius (Panevėžys), Ignas Urbonas (Kaunas), Jurgita Gvazdinskienė (Marijampolė), Donatas Andrulis (Šiauliai), Jonas Mažylis (Mažeikiai), Modestas Sukauskas (Telšiai), Solveiga Bubnelienė (Alytus), Ričardas Dobiliauskas (Klaipėda), Marius Navickas (Direkcija), Violeta Radevičienė (Vilnius), Daiva Maldžiūnienė (Vilnius).

Suvažiavimas be didelių diskusijų priėmė įstatų pakeitimus, kuriuose, atsižvelgiant į pastarųjų metų tendencijas numatyta galimybė susirinkimus rengti ir naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip), o naudojant šias technologijas, turi būti užtikrintas patikimas profesinės sąjungos narių tapatybės nustatymas ir dalyvavimo susirinkime objektyvumas.

Įstatuose taip pat pakeista nuostata, jog vienas įgaliotasis asmuo atstovautų ne du, o penkis profesinės sąjungos narius. Tarybos sprendimu, VĮ ,,Regitra“ bei kitų įstaigų/organizacijų administracijoje/padaliniuose, kuriuose yra profesinės sąjungos narių, narių susirinkime paprastąja balsų dauguma gali  būti išrenkamas profesinės sąjungos atstovas, kuris, jį išrinkus ir informavus darbdavį, įgyja profesinės sąjungos atstovaujamojo organo statusą ir atstovauja jį išrinkusiems profesinės sąjungos nariams. Iki 10 narių paprastai atstovauja 1 atstovas, o nuo kiekvienų sekančių 20 narių atitinkamai kas kartą renkamas 1 naujas atstovas.  

Dėkodamas senajai tarybai ir sveikindamas naująją E.Plokštys sakė, jog naujos sudėties profesinės sąjungos valdymo organų laukia svarbiausias darbas – pasiekti darbuotojų atlyginimo augimo ir ne ką mažiau svarbus – derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties.

Profesinė sąjunga už aktyvią profsąjunginę veiklą, pagalbą ir nuoširdų darbą padėkojo ir padėkas įteikė Andriui Danilevičiui, Jūratei Rameikienei, Laimučiui Pivoriūnui, Edgarui Spiglazovui.

Pareigūnas vos neliko be pensijos

Nusprendęs savo noru palikti tarnybą Alytaus pataisos namų ilgametis darbuotojas sužinojo, jog pareigūno pensijos jis negaus. Teisinę pagalbą pareigūnui skubiai suteikė Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir jos teisininkai, geranoriškai bendradarbiavo ir reikiamus dokumentus pateikė buvęs darbdavys – Alytaus pataisos namai.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, išnagrinėjusi minėtą atvejį, Panevėžio skyriaus sprendimą, kuriuo atsisakyta skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, panaikino, skyrius įpareigotas buvusiam pareigūnui skirti pareigūnų pensiją nuo teisės į šią pensiją atsiradimo dienos.

2021 m. rugsėjo mėn. į Profesinę sąjungą kreipėsi ilgametis narys, buvęs Alytaus pataisos namų pareigūnas, rugpjūčio mėn., sulaukęs 50 metų amžiaus, ir paties prašymu atleistas iš vidaus tarnybos dėl išėjimo į pensiją. Nepaisant atleidimo pagrindo, buvęs pareigūnas informavo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius atsisakė jam skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją. Sprendimas motyvuotas tuo, jog buvęs pareigūnas dar 2019 m. rugpjūčio mėn. įstaigoje buvo pateikęs prašymą dėl vidaus tarnybos trukmės taikymo pagal Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytą pareigūnų vidaus tarnybos trukmę, todėl teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją jis esą įgys tik sukakęs 55 metų amžiaus. Toks sprendimas buvusiam pareigūnui pasirodė ne tik neteisėtas, bet ir labai netikėtas, nes, jo žiniomis, jis ne pirmas, išėjęs į pensiją 50 metų amžiaus ir 2019 m. teikęs prašymą dėl galiojančiame įstatyme nustatytos vidaus tarnybos trukmės taikymo. Tačiau visais ankstesniais atvejais jo kolegoms pareigūnų ir karių valstybinė pensija būdavo skiriama. Deja, jo atžvilgiu sprendimas buvo priimtas kitoks.

Profesinė sąjunga į tokią situaciją negalėjo nereaguoti ir ėmėsi rengti skundą dėl minėto sprendimo panaikinimo. Pagal nustatytą tvarką, kilus ginčui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus sprendimo, turi būti laikomasi neteisminio ginčo nagrinėjimo stadijos, ir skundas per 6 mėn. nuo susipažinimo su ginčijamu sprendimu turi būti paduodamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Nebuvo laukiama nustatyto termino pabaigos, ir skundas jau š. m. spalio mėn. pradžioje buvo parengtas. Profesinė sąjunga gali pasidžiaugti, jog šioje situacijoje didelės pagalbos, surenkant reikalingus dokumentus bei teisinius argumentus dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos paskyrimo, suteikė ir buvusio pareigūno buvusi darbovietė – Alytaus pataisos namai. Akivaizdu, kad įstaiga taip pat negalėjo suprasti tokio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus sprendimo bei jam pritarti.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba buvusio pareigūno skundą išnagrinėjo ir š. m. lapkričio mėn. priėmė palankų sprendimą. Pastarajame yra pažymėta, jog buvęs pareigūnas turi daugiau kaip aštuoniolika metų stažo pareigūnų pensijai skirti, t. y. vidaus tarnyboje yra ištarnavęs daugiau kaip 5 metus ir yra sulaukęs 50 metų amžiaus, todėl turi teisę gauti pareigūnų pensiją, nepaisant to, kad savo laiku buvo pateikęs prašymą dėl vidaus tarnybos trukmės taikymo pagal Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytą pareigūnų vidaus tarnybos trukmę. Yra konstatuota, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius nepagrįstai priėmė sprendimą neskirti pareigūnų pensijos, taikydamas išleidimo į atsargą amžių – 55 metus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ankstesnis sprendimas, kuriuo atsisakyta skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, panaikintas, o skyrius įpareigotas buvusiam pareigūnui skirti pareigūnų pensiją nuo teisės į šią pensiją atsiradimo dienos.

Profesinės sąjungos teisininkė džiaugiasi, kad pavyko taip greitai ir sėkmingai išspręsti šią teisinio ginčo situaciją.

„Priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas pateikia labai aiškų atsakymą, kokia galimybė gauti pensiją pataisos pareigūnams, kurie 2019 m. yra pateikę prašymus dėl vidaus tarnybos trukmės taikymo pagal Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytą pareigūnų vidaus tarnybos trukmę, tačiau gali nuspręsti kitaip ir išreikšti norą išeiti į pensiją sulaukę 50 metų amžiaus“, – sakė profesinės sąjungos teisininkė.