Nepamirškite pateikti Privačių interesų deklaracijos!

  • 0 Comments
  • 1309 Views

Praėjusių metų gruodžio 30 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą „Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo.

Minėtu sprendimu patvirtinta Privačių interesų deklaracijos forma, patvirtintos pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės (Viską apie deklaravimą rasite čia).

Sprendimu nustatyta, jog dėl naujos privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimo deklaruojantys asmenys iki 2021 m. kovo 1 d. turi pateikti naują deklaraciją.

Primename, kad kiekvienoje įstaigoje turi būti paskirti atsakingi asmenys, padedantys pildyti tokią deklaraciją, tačiau jei tokių nėra, šiais klausimai, kaip atsakinga specializuota institucija, konsultuoja Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Kodėl svarbu laiku užpildyti Privačių interesų deklaraciją?

Profesinės sąjungos teisininkės komentaras:

„Svarbu žinoti, kad už Privačių interesų deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą, neteisingų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą, pateiktų duomenų tikrumą įstatymų nustatyta tvarka atsako deklaraciją teikiantis asmuo.

Už tokio pobūdžio pažeidimus yra taikoma tarnybinė atsakomybė. Ypatumas yra tas, jog, pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio 4 dalies nuostatas, tarnybinės nuobaudos vidaus tarnybos pareigūnams negali būti skiriamos, jei nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos praėjo vieneri metai. Tuo metu, jeigu tarnybinis nusižengimas konstatuojamas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos pažeidimo, tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per 3 metus nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos. Atitinkamai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalis numato, kad tarnybinė nuobauda valstybės tarnautojui neskiriama, jeigu nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai. Tuo atveju, jeigu nusižengimas konstatuojamas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos pažeidimo, tarnybinė nuobauda taip pat skiriama ne vėliau kaip per 3 metus nuo nusižengimo padarymo dienos. Tarnybinės atsakomybės taikymo  teisines pasekmes, bendra tvarka, numato minėti įstatymai.

Tačiau dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos pažeidimų yra ir papildomų atsakomybės ypatumų, kurie įtvirtinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme. Pagal šį įstatymą, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, jog asmuo yra pažeidęs privačių interesų deklaravimo tvarką, vienus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos asmuo negali būti skatinamas. O jeigu teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinta, jog asmuo yra padaręs šiurkštų pažeidimą, t. y. pakartotinai per vienus metus nuo tos dienos, kurią asmuo buvo pripažintas pažeidęs privačių interesų deklaravimo tvarką, vėl padaro tokį pažeidimą, trejus metus nuo tokio sprendimo dėl šiurkštaus pažeidimo priėmimo dienos asmuo negali būti skatinamas, priimamas, perkeliamas, skiriamas ar renkamas į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jis dirba.“

administrator