Seimo komitete svarstomas, pataisos įstaigų pareigūnams aktualus, įstatymo projektas

  • 0 Comments
  • 1943 Views

Šiandien Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje bus svarstomas Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo  73straipsniu įstatymo projektas. Įstatymo projekto iniciatorius – Seimo narys Juozas Bernatonis.  Seimo narys išgirdo Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nuogąstavimus ir prašymus, skubiai reaguoti į susidariusią situaciją.

Primename, kad įstatymo projekto rengimą paskatino sudėtinga padėtis pataisos įstaigų sistemoje, kuri susidarė dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo ir susijusio su pataisos pareigūnų skaičiaus mažėjimui.

J.Bernatonio parengtame aiškinamajame rašte rašoma: „nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas nustato, jog vidaus reikalų sistemai priskiriami ne tik vidaus reikalų ministrui pavaldžių įstaigų pareigūnai, tačiau ir  teisingumo bei finansų ministrams pavestų valdymo sričių statutinių įstaigų pareigūnai. Tokiu būdu Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose tarnybą vykdančių pataisos pareigūnų statusą nuo 2019 m. sausio 1 d. nustato Vidaus tarnybos statutas. Šio įstatymo 73 straipsnis reglamentuoja pareigūnų vidaus tarnybos trukmę. Yra nustatyta, jog „pareigūnai gali tarnauti: pirminės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 55 metai; vidurinės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 60 metų; aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 65 metai“.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. teisingumo ministro valdymo srityje esančio Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnų teisinį statusą apibrėžė Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas (toliau – Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas). Galiojęs įstatymas numatė, jog pataisos pareigūnas tarnybą vykdo iki 55 metų amžiaus, tačiau ji gali būti pratęsta tame pačiame įstatyme numatyta tvarka. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus teisiniam reglamentavimui pareigūnų vidaus tarnybos trukmės pratęsimo galimybė nėra numatyta.

Lietuvos pataisos įstaigų sistemoje situacija dėl jaunų žmonių pritraukimo ir priėmimo į tarnybą yra ypatingai sudėtinga: visose šalies laisvės atėmimo bausmę vykdančiose institucijose šiuo metu trūksta pirminės grandies pareigūnų, o neretai matomas ir vidurinės grandies pareigūnų stygius.

Šiuo metu Kalėjimų departamento Mokymo centre yra rengiami vos 9 pataisos pareigūnai visos šalies lygiu. Toks skaičius tikrai negali patenkinti visų pataisos įstaigų poreikio turimiems laisviems etatams užimti. Tuo metu, esant minėtai situacijai dėl naujų darbuotojų stygiaus, dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Vidaus tarnybos statuto ir jame nustatytos vidaus tarnybos trukmės, pataisos įstaigų sistemą palieka ilgametę tarnybos patirtį turintys pareigūnai, sukakę įstatyme nustatyto amžiaus. Kaip pavyzdį galima paminėti, jog per visus 2019 metus dėl Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytos nuostatos, kad pirminės grandies pareigūnai gali tarnauti kol jiems sukaks 55 matai, Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija iš tarnybos atleido 10 pareigūnų. Per 2020 metus, yra paskaičiuota, jog tuo pačiu pagrindu Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija iš tarnybos atleis dar 20 pareigūnų. Ir tokia situacija, kuomet ne po 1 ar 2 pareigūnus yra atleidžiama dėl suėjusio tarnybos amžiaus, yra visose šalies laisvės atėmimo bausmę vykdančiose institucijose.

Įvertinus praktinę situaciją dėl neužimtų etatų skaičiaus, suvokiant realią esamą situaciją ir matant perspektyvą, esama padėtis kelia susirūpinimą, kad gana greitu laiku tiesiog nebebus pakankamo skaičiaus profesionalių pareigūnų, galinčių užtikrinti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Jau ir šiandieną pataisos pareigūnai dėl nepakankamo jų skaičiaus yra priversti ne tik nuolatos dirbti viršvalandžius, padidintu darbo krūviu, bet ir susiduria su situacijomis, kuriose kyla grėsmę jų pačių saugumui. Kalėjimų departamento Mokymo centre besimokančiųjų skaičiai negali užpildyti visų laisvų etatų šalies mastu.

Be to, atkreiptinas dėmesys, jog dalis pareigūnų, atleidžiamų iš tarnybos dėl suėjusio vidaus tarnyboje amžiaus, nėra ištarnavę tokio metų skaičiaus, kad palikę tarnybą iš karto įgytų teisę į pilną pareigūnų ir karių valstybinę pensiją pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą. Šią situaciją iki 2018 m. gruodžio 31 d. pataisos pareigūnai spręsdavo pasinaudodami tuo metu jų teisinį statusą reguliavusio Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto numatyta galimybe pratęsti tarnybos laiką. Nuo 2019 m. sausio 1 d. tokios galimybės nebėra.

Manytina, kad būtina įvertinti aukščiau aptartas aplinkybes ir, atsižvelgiant į praktikoje kylančias problemas, inicijuoti Vidaus tarnybos statuto papildymą nuostatomis, galėsiančiomis pagerinti esamą situaciją pataisos įstaigose dėl pareigūnų trūkumo, kartu sudarant galimybę per tą laiką ieškoti efektyvesnių būdų padėčiai keisti“.

Siūloma Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnį papildyti 2 dalimi, kurioje būtų numatyta: „Rašytiniu pareigūno prašymu šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vidaus tarnybos trukmė pirminės grandies ir vidurinės grandies pareigūnams gali būti pratęsta šio statuto 73¹ straipsnyje numatyta tvarka.“.

Kartu Vidaus tarnybos statutą siūloma papildyti 73¹ straipsniu:

„Vidaus tarnybos trukmės pratęsimas

Pareigūnas, tol, kol jam sukaks šio statuto 73 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nustatytas amžius, turi teisę ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius pateikti jį į pareigas skiriančiam asmeniui rašytinį prašymą dėl vidaus tarnybos trukmės pratęsimo. Pareigūną į pareigas skiriantis asmuo gali įsakymu pareigūno tarnybą pratęsti, jeigu šio pareigūno paskutinių 2 metų tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai arba labai gerai ir jis atitinka sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimus, kurie leistų jam toliau eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje. Kiekvieną kartą pareigūno prašymu vidaus tarnybos trukmė gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui, tačiau ne ilgiau, negu jam sukanka įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius.“

administrator