Teisininko konsultacija.Viskas apie butpinigius ir garantiją pareigūnams būti aprūpintais gyvenamosiomis patalpomis

 • 0 Comments
 • 4143 Views

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 64 straipsnis numato vidaus tarnybos pareigūnams garantiją būti aprūpintais gyvenamosiomis patalpomis jų tarnybos vietovėje. Griežtai vadovaujantis įstatymo nuostata, pirmiausia, pareigūnui neturint kur gyventi tarnybos vietovėje, turėtų būti svarstoma galimybė jį aprūpinti tarnybiniu butu. Tačiau, jeigu neįmanoma pareigūną aprūpinti tarnybiniu butu, turi būti mokami butpinigiai. Statuto 64 straipsnio 4 dalis numato, kad pareigūnui, kuris neaprūpintas tarnybiniu butu, gyvenamųjų patalpų tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidoms kompensuoti iš ministerijai ar centrinei statutinei įstaigai skirtų lėšų mokami Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyto dydžio butpinigiai.

Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) yra patvirtintas vado 2022 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 4-51 Prašymų skirti tarnybines gyvenamąsias patalpas nagrinėjimo, jų suteikimo, atlaisvinimo ir apskaitos tvarkos aprašas bei Prašymų skirti butpinigius nagrinėjimo ir butpinigių mokėjimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis abiem šiais dokumentais, yra parengtas prašymo „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų arba nustatyto dydžio butpinigių skyrimo“ šablonas (toliau – Prašymas). Taigi VSAT yra teikiamas vienas Prašymas, adresuojamas VSAT nuolatinei socialinių reikalų komisijai, kuriuo pirmiausia yra prašoma, esant galimybei, skirti techninius ir higienos reikalavimus atitinkančias tarnybines gyvenamąsias patalpas (butą) tarnybos vietovėje, o nesant tokios galimybės, iš karto prašoma teisės aktų nustatyta tvarka mokėti nustatyto dydžio butpinigius.

Prie Prašymo privalo būti pridėti tokie dokumentai:

 1. Registrų centro (o ne seniūnijos) išduota pažyma apie pareigūno šeimyninę padėtį (o ne sudėtį) (išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų);
 2. Registrų centro pažyma apie tai, ar pareigūnas, jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), vaikai ar įvaikiai pareigūno tarnybos (darbo) vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio buto, namo ar jo dalies (išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų);
 3. Patalpų (būsto) nuomos sutarties kopija;
 4. Registrų centro išrašas apie patalpų (būsto) nuomos sutarties įregistravimą.

Prašymas turi būti pasirašytas pareigūno, registruotas VSAT Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir vizuotas tiesioginio vadovo.

Prašymus nagrinėja VSAT nuolatinė socialinių reikalų komisija. Prašymas išnagrinėjamas per 5 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos. Komisija savo sprendimus ir siūlymus įformina protokolu ir teikia VSAT vadui pritarti kartu su nagrinėtais prašymais. Taigi galutinį sprendimą dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo ar nustatyto dydžio butpinigų skyrimo priima VSAT vadas. Ir gyvenamos patalpos darbuotojui suteikiamos, ir butpinigiai pareigūnui skiriami VSAT vado įsakymu.

Būtina žinoti, jog butpinigiai neskiriami pareigūnui:

 1. kuris yra aprūpintas tarnybine gyvenamąja patalpa (butu);
 2. kuris atsisakė suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos (buto) tarnybos vietovėje, išskyrus pareigūnus, kurie tarnybinio buto atsisakė dėl jų perkėlimo į pareigas kitoje tarnybos vietovėje;
 3. kuris Vyriausybės nustatyta tvarka aprūpintas tarnybiniu lengvuoju automobiliu;
 4. kuris dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka yra perkeltas į kitas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas kitoje tarnybos vietovėje, ir jam teisės aktų nustatyta tvarka yra kompensuojamos važiavimo išlaidos.

Paskirtų butpinigių mokėjimas VSAT vado įsakymu yra nutraukiamas, kai:

 1. pareigūnui tarnybos vietovėje suteikiamos tarnybinės gyvenamosios patalpos (butas), ir sudaroma šių patalpų nuomos sutartis;
 2. pareigūnas, jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), nepilnamečiai vaikai ar įvaikiai pareigūno tarnybos vietovėje įgyja nuosavybės teise priklausantį tinkamą gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantį statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą ar jos dalį;
 3. pareigūnas nutraukia gyvenamosios patalpos ar buto tarnybos vietovėje nuomos sutartį, kuri buvo faktinis pagrindas mokėti butpinigius;
 4. pareigūnui vykti į tarnybos vietą ir iš jos Vyriausybės nustatyta tvarka yra skiriamas tarnybinis lengvasis automobilis;
 5. pasibaigus tarnybiniam būtinumui pareigūnas grąžinamas į eitas pareigas arba perkeliamas į kitas pareigas, kurioms netaikoma rotacija;
 6. pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos arba perkeliamas į kitą įstaigą;
 7. pareigūnas pats pateikia prašymą nutraukti butpinigių mokėjimą.

Pareigūnas, kuriam yra skirti butpinigiai:

 1. kai jis pats ar jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), nepilnamečiai vaikai ar įvaikiai pareigūno tarnybos vietovėje įgyja nuosavybės teise priklausantį tinkamą gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantį statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą ar jos dalį, privalo per 5 darbo dienas nuo tokios nuosavybės teisės įgijimo momento raštu apie tai pranešti VSAT nuolatinei socialinių reikalų komisijai;
 2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo raštu VSAT nuolatinei socialinių reikalų komisijai pranešti ir kartu su pranešimu pateikti aplinkybių pasikeitimus patvirtinančius dokumentus, kai:
 3. pasikeitė buto ar gyvenamosios nuomos mokesčio dydis;
 4. buvo sudaryta nauja buto ar gyvenamosios patalpos nuomos sutartis;
 5. pasikeitė pareigūno šeimyninė padėtis;
 6. pareigūnui suteiktas kitas nekarinis pareigūno laipsnis ir dėl to pasikeitė nekarinio pareigūno laipsnio grandis.   

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Atkreiptinas dėmesys, jog vidaus tarnybos pareigūno garantija būti aprūpintam tarnybiniu butu arba, nesant tokiai galimybei, gauti nustatyto dydžio butpinigius, yra savarankiška Vidaus tarnybos statuto 64 straipsnyje įtvirtinta garantija, kaip ir savarankiška garantija gauti važiavimo į tarnybos vietą išlaidų kompensaciją, numatyta Vidaus tarnybos statuto 69 straipsnio 4 dalyje. Tai reiškia, jog pareigūnas, kuriam yra skirti ir mokami butpinigiai, nepraranda teisės gauti ir važiavimo išlaidų kompensavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Arba butpinigiai, arba važiavimo išlaidų kompensavimas yra skiriamas tik pareigūnams, kurie dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka perkelti į kitas pareigūno pareigas kitoje tarnybos vietovėje. Tai numato Vidaus tarnybos statuto 69 straipsnio 5 dalis: „Pareigūnas, kuris dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka perkeltas į kitas pareigūno pareigas kitoje tarnybos vietovėje, aprūpinamas tarnybiniu butu ar tarnybine gyvenamąja patalpa arba jam Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojamos Vyriausybės nustatyto dydžio buto ar gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidos arba važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos keleiviniu ar asmeniniu transportu išlaidos, išskyrus taksi išlaidas.“

Prašymo pavyzdį – formą rasite čia.

administrator