Teismai: „Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai dirba sąlygomis, nukrypstančiomis nuo normalių”

  • 0 Comments
  • 1507 Views

Kauno apygardos teismas (toliau – ir apeliacinės instancijos teismas) š.m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje, pagal Alytaus pataisos namų apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo (toliau – pirmosios instancijos teismas) 2019 m. kovo 5 d. sprendimo, kuriuo buvo pripažinta, jog  Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai dirba sąlygomis, nukrypstančiomis nuo normalių darbo sąlygų, todėl jiems turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis, panaikinimo.

Apeliacinės instancijos teismas pripažino, jog pirmosios instancijos teisme pagrįstai buvo konstatuota, kad Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai dirba sąlygomis, nukrypstančiomis nuo normalių darbo sąlygų, o tai lemia pareigą darbdaviui mokėti padidintą darbo užmokestį, kurios Alytaus pataisos namai nevykdė. Todėl darbuotojams priteistas įsiskolinimas už trejus metus, atsiradęs dėl darbdavio pareigos, priemoką apskaičiuoti ir išmokėti, nevykdymo.

Darbo ginčą, dėl nemokamo padidinto darbo užmokesčio už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, dar 2018 m. gegužės – birželio  mėn., kreipdamiesi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją (toliau – Darbo ginčų komisija), inicijavo dvidešimt Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų. Darbo ginčų komisijai jų prašymus patenkinus iš dalies, t.y. konstatavus, jog darbuotojai dirba aplinkoje, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, ir nurodžius išieškoti iš įstaigos 10 proc. pareiginės algos dydžio išmokas už 3 mėn. laikotarpį bei įpareigojus darbdavį priemokas nustatyti ateityje, į teismą dėl tokio sprendimo panaikinimo kreipėsi Alytaus pataisos namai. Į teismą su ieškiniu, kad išmokos būtų priteistos už ilgesnį (3 metų) laikotarpį, kreipėsi ir keturios iš dvidešimties sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų (Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos narės).

Išnagrinėjęs bylą pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, jog darbuotojai dirba darbo sąlygomis, nukrypstančiomis nuo normalių, ir visiems atsakovams priteisė įsiskolinimą dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies, dirbant pavojingomis sąlygomis, už 3 metų laikotarpį. Taip pat teismas įpareigojo Alytaus pataisos namus, per 3 mėn. nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatyti darbuotojams priemokos, už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, dydį.

Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad darbdavys nevykdė pareigos mokėti padidintą darbo užmokestį. Tačiau Alytaus pataisos namai apeliaciniame skunde nurodė nesutinkantys, kad tokia pareiga egzistuoja, nes darbuotojai, su kuriais kilo ginčas, nepatenka į asmenų, dirbančių esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, kategoriją. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija tokį argumentą atmetė kaip nepagrįstą.

Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 20 d. nutartyje pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas detaliai aptarė medicinos darbuotojų darbo pobūdį, t.y. aplinkybes, kad dirbdami sveikatos priežiūros tarnyboje jie susiduria su pacientais, sergančiais ŽIV, hepatitu, tuberkulioze, sifiliu ir pan., t.y. ligomis įtrauktomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d.įsakymu Nr.278 patvirtintą Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ir ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių  ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašą, taip pat susiduria su agresyviai besielgiančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis, todėl jų darbas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 patvirtinto pavojingų darbų sąrašo 3.13-3.14 punktų reikalavimus. Taip pat pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų darbo su nuteistaisiais specifiką, aptarė visų darbuotojų bylos nagrinėjimo metu teiktus paaiškinimus, kurie leido spręsti, jog beveik pusė jų vykdydami darbo funkcijas yra patyrę nuteistųjų fizinį smurtą, visi kasdieninėje veikloje patiria psichologinį smurtą. Įvertinęs slaugytojų teiktus paaiškinimus jau pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog darbuotojai susiduria ne tik su smurto ar užsikrėtimo pavojingomis ligomis grėsme, bet ir yra patyrę realių pasekmių.

Alytaus pataisos namams nei vienoje ginčą nagrinėjusioje institucijoje nepavyko įrodyti, jog darbe naudojamos priemonės pašalina grėsmes, dėl kurių medicinos darbuotojų funkcijos vertinamos kaip pavojingos.

Teismas įvertino į bylą surinktų įrodymų, susijusių su Alytaus pataisos namų siūlomomis rizikos mažinimo priemonėmis, visumą ir  konstatavo, kad nurodytos priemonės rizikos nepašalina. Vykdydami darbo funkcijas sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai lieka vieni su nuteistaisiais, todėl kabinetuose esantys pagalbos iškvietimo mygtukai ar darbuotojams išduodami pulteliai negali užtikrinti momentinės darbuotojo apsaugos nuo staigaus agresyvumo protrūkio. Nors darbuotojams išduodamos medicininės priemonės (pvz., specialios pirštinės) sumažina užsikrėtimo pavojingomis ligomis riziką, jos eliminuoti negalima tiek dėl didelio grėsmių šaltinių skaičiaus, tiek dėl gydomų asmenų agresyvumo bei polinkio nusikalsti. Teismas kartu akcentavo, jog priemonių, kurios darbuotojus saugotų nuo psichologinio smurto ar padėtų įveikti tokio smurto pasekmes, taikymo fakto Alytaus pataisos namai iš viso neįrodinėjo.

Nustačius, kad darbuotojas dirba esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, įstatymas nustato darbdaviui imperatyvią pareigą tokiam darbuotojui mokėti padidinto tarifo darbo užmokestį. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ar darbo sutartyse. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad minėtos prievolės neįforminimas nurodyta tvarka nepaneigia imperatyvios darbdavio pareigos.

Kauno apygardos teismas, nustatęs, jog sąlygos mokėti padidintą darbo užmokesčio dalį už darbą, kai esama nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, egzistuoja, priteisė iš Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojams įsiskolinimą dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies už 3 metus su delspinigiais.

Trumpas interviu su teisininku, šiame procese atstovavusiu profesinės sąjungos narius.

Kokia ginčo esmė?

Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai manė, kad jie dirba pavojingomis  sąlygomis ir todėl, teisės aktų nustatyta tvarka, jiems turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis. Alytaus pataisos namai neigė, kad minėti darbuotojai dirba pavojingomis sąlygomis ir  už tai padidinto darbo užmokesčio nemokėjo. Po Darbo ginčų komisijos sprendimo, kai darbuotojams vis tik buvo priteistos tam tikro dydžio išmokos, Alytaus pataisos namai visose teisminėse instancijose dar tvirtino ir tai, jog niekas negali nustatyti mokėtinos darbo užmokesčio dalies už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, kaip tik darbdavys darbo sutartyse ar kolektyvinėse sutartyse.

 Kiek sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų šioje byloje teko ginti Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai (toliau – LRITĮPS)?

Pradžioje – pirmosios instancijos teisme – LRITĮPS atstovavo tik keturias slaugytojas. Tačiau Kauno apygardos teisme, nagrinėjant apeliacinį skundą, LRITĮPS atstovavo jau dešimčiai sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų.

Kas pasiekta? Koks bylos rezultatas?

Pasiekta būtent tai, ko Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai ir norėjo kreipdamiesi į Darbo ginčų komisiją bei inicijuodami darbo ginčą. Visos instancijos pripažino, kad sąlygos, kuriomis jie dirba, t. y. teikia sveikatos priežiūros – gydymo ir slaugos – paslaugas, yra pavojingos, reiškia, egzistuoja veiksniai, neigiamai veikiantys darbuotojų saugumą ir sveikatą. Konstatavus tokių sąlygų buvimą yra pripažinta, jog darbdavys privalo nustatyti darbuotojams priemokos dydį, už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Nustatyta, jog ši prievolė turi būti įvykdyta per 3 mėn. nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kadangi yra konstatuota, jog  Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai visada dirbo ir toliau dirba esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, bet jiems nebuvo mokamas padidintas darbo užmokestis, kaip tai numatė galioję teisės aktai, teismas iš įstaigos priteisė nesumokėtos darbo užmokesčio dalies įsiskolinimą už 3 metus.

Ar esate patenkinti teismo sprendimu?

Kiek teko kalbėti su Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojais, Kauno apygardos teismo sprendimu jie patenkinti. Svarbiausia, kad teismai konstatavo, jog  jų darbo sąlygos yra pavojingos, ir, kad dėl to jiems turi būti nustatytas ir mokamas padidintas darbo užmokestis, ko iki šiol nebuvo.

Ar šis sprendimas atveria kelią ir kitiems, panašiomis sąlygomis dirbantiems, darbuotojams kreiptis į teismus?

Darbuotojai, kurie mano, kad jų teisės yra pažeidžiamos, visuomet turi galimybę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančias institucijas ir tokiu būdu ginti savo teises. 2019 m. rugsėjo 20 d. Kauno apygardos teismo nutartis nėra tam prielaida. Tačiau šis sprendimas galbūt galėtų motyvuoti ir kitus panašiomis sąlygomis dirbančius darbuotojus būti aktyvesniais ir drąsesniais kovojant už tai, kas jiems priklauso pagal įstatymus.

Kaip pakomentuotumėte visą procesą ir pasiektą rezultatą?

Mano vertinimu, ginčo nagrinėjimo procesas iki šio momento, nes dar egzistuoja kasacinio skundo padavimo galimybė, užtruko kiek ilgiau nei mes visi tikėjomės, tačiau Alytaus pataisos namų sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai buvo kantrūs, aktyvūs ir net, sakyčiau, drąsūs, gindami savo pažeidžiamą teisę, todėl norimas rezultatas pasiektas, ir jis yra puikus. Dabar svarbiausia, jog būtų vykdomas teismo sprendimas, o darbdavys savo darbuotojų atžvilgiu ateityje elgtųsi teisėtai ir garbingai mokėdamas jiems darbo užmokesčio dalį, kuri privalo būti nustatyta ir mokama, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų.

Ačiū už pokalbį.

 

administrator