VRM rekomendacijos dėl pareigūnų donorų teisių užtikrinimo

  • 0 Comments
  • 1455 Views

Vidaus reikalų ministerija išaiškino ir pateikė rekomendacijas, kaip turėtų būti elgiamasi užtikrinant teises į donorystei skirto laiko apmokėjimą, kai donoras yra pareigūnas.

Vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad pareigūnams, kurie yra donorai, garantuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis darbo dienomis, kuriomis jie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atleidžiami nuo tarnybos.

Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad kraujo donorai turi teisę būti atleisti nuo darbo kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo dieną, o įmonių, įstaigų, organizacijų administracija neturi kliudyti darbuotojui kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo dieną išvykti į kraujo donorystės įstaigą.

Vidaus reikalų ministerija mano, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnas donoras, dirbantis pagal suminę darbo laiko apskaitą, turi būti atleistas nuo darbo ir mokamas jam nustatytas darbo užmokestis kraujo ar jo sudėtinių dalių davimo dieną, jeigu ji yra darbo diena pagal pareigūnui patvirtintą darbo grafiką, ir už tiek darbo valandų, kiek tą darbo dieną yra nustatyta pagal grafiką. Šis darbo laikas atitinkamai pažymimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ir už šį darbo laiką pareigūnui mokamas jam nustatytas darbo užmokestis. Vidaus reikalų ministerija atkreipė dėmesį, kad apmokėjimas už darbą naktį (ne mažesniu kaip pusantro pareigūno darbo užmokesčio dydžio tarifu) mokamas tik už faktiškai dirbtą laiką naktį, todėl, apmokant donorui nustatytą darbo užmokestį pagal jam nustatytą grafiką, už nakties laiką, kurį jis faktiškai nedirbo, didesnis darbo užmokestis netaikytinas.

Teisės aktuose nenustatyta, kaip turėtų būti elgiamasi tais atvejais, kai donoras dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą ir ilgesnėmis kaip 12 valandų trukmės pamainomis, arba kai pamaina prasideda vieną dieną ir tęsiasi kitą darbo dieną.

VRM įvertinusi teisinį reguliavimą, konstatavo, kad donorui garantuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis tik darbo dienomis, kai donoras duoda kraują ar jo sudėtines dalis. VRM rekomendacijoje siūloma, kad tokiu atveju, kai kraujo ar jo sudėtinių dalių davimo dieną pagal nustatytą donoro darbo grafiką prasidėjusi pamaina tęsiasi ir kitą darbo dieną, svarstytina galimybė koreguoti donoro darbo (pamainos) grafiką taip, kad pamainos laikas, kuris tęsiasi kitą darbo dieną, būtų pakeistas ir perkeltas į kitą dieną. Taip būtų užtikrintas ir pakankamas poilsis donorui, kuriam po donorystės dienos nereikėtų pradėti dirbti naktį, ir būtų sudarytos galimybės sklandžiai organizuoti statutinės įstaigos darbo laiką, neskaidant pamainos laiko dalimis. Analogiškai VRM pasiūlė spręsti ir atvejus, kai donoras vyksta į kraujo donorystės įstaigą 12 val., o jo pamaina prasideda 20 val. ir tęsiasi (persikelia) į kitą darbo dieną. Donorystės dienos darbo laikas turėtų būti apskaitomas ir apmokamas taip, kaip nurodyta pirmiau, o kitos dienos pamainos laikas, suderinus su pareigūnu donoru, perkeliamas į kitą pareigūno darbo dieną (pamainą) ar jos dalį ar kitu būdu koreguojant pareigūno darbo grafiką.

VRM nuomone, siekiant sklandžiai organizuoti nenutrūkstamą statutinių įstaigų funkcijų vykdymą, statutinės įstaigos vidaus teisės aktuose galėtų būti nustatyta, kad pareigūnas donoras iš anksto, pavyzdžiui, prieš kelias dienas informuoja statutinę įstaigą apie tai, kad nustatytą dieną jis planuoja išvykti į kraujo donorystės centrą (išskyrus atvejus, kai poreikis donorystei atsirado staiga, pavyzdžiui, susirgus artimam giminaičiui ar staiga gydymo įstaigai labai prireikė tam tikros grupės kraujo ir nebuvo galimybės apie tai įspėti iš anksto), kad statutinė įstaiga galėtų įvertinti poreikį koreguoti darbo (pamainų) grafikus ir apie grafiko pasikeitimus laiku įspėti tiek pareigūną donorą, tiek kitus pareigūnus, jei tektų koreguoti ir jų darbo grafikus.

administrator