Teisininko konsultacija.Viskas apie butpinigius ir garantiją pareigūnams būti aprūpintais gyvenamosiomis patalpomis

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 64 straipsnis numato vidaus tarnybos pareigūnams garantiją būti aprūpintais gyvenamosiomis patalpomis jų tarnybos vietovėje. Griežtai vadovaujantis įstatymo nuostata, pirmiausia, pareigūnui neturint kur gyventi tarnybos vietovėje, turėtų būti svarstoma galimybė jį aprūpinti tarnybiniu butu. Tačiau, jeigu neįmanoma pareigūną aprūpinti tarnybiniu butu, turi būti mokami butpinigiai. Statuto 64 straipsnio 4 dalis numato, kad pareigūnui, kuris neaprūpintas tarnybiniu butu, gyvenamųjų patalpų tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidoms kompensuoti iš ministerijai ar centrinei statutinei įstaigai skirtų lėšų mokami Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyto dydžio butpinigiai.

Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) yra patvirtintas vado 2022 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 4-51 Prašymų skirti tarnybines gyvenamąsias patalpas nagrinėjimo, jų suteikimo, atlaisvinimo ir apskaitos tvarkos aprašas bei Prašymų skirti butpinigius nagrinėjimo ir butpinigių mokėjimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis abiem šiais dokumentais, yra parengtas prašymo „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų arba nustatyto dydžio butpinigių skyrimo“ šablonas (toliau – Prašymas). Taigi VSAT yra teikiamas vienas Prašymas, adresuojamas VSAT nuolatinei socialinių reikalų komisijai, kuriuo pirmiausia yra prašoma, esant galimybei, skirti techninius ir higienos reikalavimus atitinkančias tarnybines gyvenamąsias patalpas (butą) tarnybos vietovėje, o nesant tokios galimybės, iš karto prašoma teisės aktų nustatyta tvarka mokėti nustatyto dydžio butpinigius.

Prie Prašymo privalo būti pridėti tokie dokumentai:

 1. Registrų centro (o ne seniūnijos) išduota pažyma apie pareigūno šeimyninę padėtį (o ne sudėtį) (išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų);
 2. Registrų centro pažyma apie tai, ar pareigūnas, jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), vaikai ar įvaikiai pareigūno tarnybos (darbo) vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio buto, namo ar jo dalies (išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų);
 3. Patalpų (būsto) nuomos sutarties kopija;
 4. Registrų centro išrašas apie patalpų (būsto) nuomos sutarties įregistravimą.

Prašymas turi būti pasirašytas pareigūno, registruotas VSAT Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir vizuotas tiesioginio vadovo.

Prašymus nagrinėja VSAT nuolatinė socialinių reikalų komisija. Prašymas išnagrinėjamas per 5 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos. Komisija savo sprendimus ir siūlymus įformina protokolu ir teikia VSAT vadui pritarti kartu su nagrinėtais prašymais. Taigi galutinį sprendimą dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo ar nustatyto dydžio butpinigų skyrimo priima VSAT vadas. Ir gyvenamos patalpos darbuotojui suteikiamos, ir butpinigiai pareigūnui skiriami VSAT vado įsakymu.

Būtina žinoti, jog butpinigiai neskiriami pareigūnui:

 1. kuris yra aprūpintas tarnybine gyvenamąja patalpa (butu);
 2. kuris atsisakė suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos (buto) tarnybos vietovėje, išskyrus pareigūnus, kurie tarnybinio buto atsisakė dėl jų perkėlimo į pareigas kitoje tarnybos vietovėje;
 3. kuris Vyriausybės nustatyta tvarka aprūpintas tarnybiniu lengvuoju automobiliu;
 4. kuris dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka yra perkeltas į kitas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas kitoje tarnybos vietovėje, ir jam teisės aktų nustatyta tvarka yra kompensuojamos važiavimo išlaidos.

Paskirtų butpinigių mokėjimas VSAT vado įsakymu yra nutraukiamas, kai:

 1. pareigūnui tarnybos vietovėje suteikiamos tarnybinės gyvenamosios patalpos (butas), ir sudaroma šių patalpų nuomos sutartis;
 2. pareigūnas, jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), nepilnamečiai vaikai ar įvaikiai pareigūno tarnybos vietovėje įgyja nuosavybės teise priklausantį tinkamą gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantį statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą ar jos dalį;
 3. pareigūnas nutraukia gyvenamosios patalpos ar buto tarnybos vietovėje nuomos sutartį, kuri buvo faktinis pagrindas mokėti butpinigius;
 4. pareigūnui vykti į tarnybos vietą ir iš jos Vyriausybės nustatyta tvarka yra skiriamas tarnybinis lengvasis automobilis;
 5. pasibaigus tarnybiniam būtinumui pareigūnas grąžinamas į eitas pareigas arba perkeliamas į kitas pareigas, kurioms netaikoma rotacija;
 6. pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos arba perkeliamas į kitą įstaigą;
 7. pareigūnas pats pateikia prašymą nutraukti butpinigių mokėjimą.

Pareigūnas, kuriam yra skirti butpinigiai:

 1. kai jis pats ar jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), nepilnamečiai vaikai ar įvaikiai pareigūno tarnybos vietovėje įgyja nuosavybės teise priklausantį tinkamą gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantį statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą ar jos dalį, privalo per 5 darbo dienas nuo tokios nuosavybės teisės įgijimo momento raštu apie tai pranešti VSAT nuolatinei socialinių reikalų komisijai;
 2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo raštu VSAT nuolatinei socialinių reikalų komisijai pranešti ir kartu su pranešimu pateikti aplinkybių pasikeitimus patvirtinančius dokumentus, kai:
 3. pasikeitė buto ar gyvenamosios nuomos mokesčio dydis;
 4. buvo sudaryta nauja buto ar gyvenamosios patalpos nuomos sutartis;
 5. pasikeitė pareigūno šeimyninė padėtis;
 6. pareigūnui suteiktas kitas nekarinis pareigūno laipsnis ir dėl to pasikeitė nekarinio pareigūno laipsnio grandis.   

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Atkreiptinas dėmesys, jog vidaus tarnybos pareigūno garantija būti aprūpintam tarnybiniu butu arba, nesant tokiai galimybei, gauti nustatyto dydžio butpinigius, yra savarankiška Vidaus tarnybos statuto 64 straipsnyje įtvirtinta garantija, kaip ir savarankiška garantija gauti važiavimo į tarnybos vietą išlaidų kompensaciją, numatyta Vidaus tarnybos statuto 69 straipsnio 4 dalyje. Tai reiškia, jog pareigūnas, kuriam yra skirti ir mokami butpinigiai, nepraranda teisės gauti ir važiavimo išlaidų kompensavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Arba butpinigiai, arba važiavimo išlaidų kompensavimas yra skiriamas tik pareigūnams, kurie dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka perkelti į kitas pareigūno pareigas kitoje tarnybos vietovėje. Tai numato Vidaus tarnybos statuto 69 straipsnio 5 dalis: „Pareigūnas, kuris dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka perkeltas į kitas pareigūno pareigas kitoje tarnybos vietovėje, aprūpinamas tarnybiniu butu ar tarnybine gyvenamąja patalpa arba jam Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojamos Vyriausybės nustatyto dydžio buto ar gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidos arba važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos keleiviniu ar asmeniniu transportu išlaidos, išskyrus taksi išlaidas.“

Prašymo pavyzdį – formą rasite čia.

Pravieniškių pataisos namuose pareigūnai kenčia nuteistųjų terorą

Pravieniškių pataisos namuose atvirojoje kolonijoje Trečiajame sektoriuje dirbantys pareigūnai nebenori taikstytis su nenormalia situacija, kai juos terorizuoja – apspjaudo, smurtauja, stumdo, psichologiškai engia –  nuteistieji. Vadovybės pagalbos nesulaukiantys pareigūnai sako esantys pavargę ir balansuoja ant ribos – eiti į gatves protestuoti, ir taip sulaukti Kalėjimų departamento reakcijos, ar palikti tarnybą.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, situacija įkaitusi.

„Apie bręstančią problemą dar prieš pusmetį žodžiu informavau Kalėjimų departamento vadovą, tačiau niekas nepasikeitė. Pareigūnai eidami į darbą nežino, ką iškrės nuteistieji – apipils maistu, apspjaus, nustums, o gal užsimos trenkti? Tokia situacija nesikeičia jau keli metai, o Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininkas, kuris turėtų būti pirmasis ieškantis sprendimų, jos arba nemato, arba kitaip vertina. Mums tai kelia didžiulę įtampą, nes nuteistieji vis daugiau sau leidžia, o jeigu kas nors nepatinka nesibodi ir pasistumdyti, ir ranką pakelti, kaip kad nutiko prieš kelias dienas, kai naktį iš lapkričio 25 į 26-ąją, pareigūną ir pareigūnę apstumdė įpykęs nuteistasis“, – sakė LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Profesinės sąjungos pirmininko nuomone, tai, jog pareigūnai nuolat žeminami nuteistųjų – grėsminga situacija, nes visiškai neaišku, kuo tai gali virsti ir kuom baigtis.

„Pasigendame šio sektoriaus Saugumo skyriaus viršininko tvirtos pozicijos ir žingsnių sprendžiant problemą. Norėtųsi, kad vadovas mūru stotų už pavaldžius pareigūnus, inicijuotų pokyčius, neduotų ramybės vadovybei, kol problemos neišsispręs, o nutikus panašiems įvykiams būtų pirmasis ieškantis galimybių kaip suteikti nukentėjusiesiems pareigūnams psichologinę ir visokeriopą pagalbą“, teigia K.Pauliukas.

Neapsikentę nenormalios situacijos, kaip papasakojo LRITĮPS pirmininkas, kai kurie pareigūnai dėl to išeina iš tarnybos.

„Tikriausiai su sprendimais jau gerokai pavėluota, tačiau tikimės, kad Kalėjimų departamento vadovas, nors įstaiga ir turi laikinąjį vadovą, imsis asmeninės tiesioginės Trečiojo sektoriaus kontrolės, kad situacija keistųsi, objektyviai įvertins susidariusią situaciją ir priežastis, kodėl tokia susiklostė tik viename iš sektorių“, – sakė Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas.

LRITĮPS nuomone, Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos Trečiajame sektoriuje vadovybė nebesuvaldo situacijos, jai nepavyksta efektyviai spręsti problemų bei užtikrinti saugių darbo sąlygų darbuotojams.

„Ir mes matome šį sektorių paliekančius pareigūnus, kai kurie jų išeina dirbti į kitus sektorius ar įstaigas, o dalis – tiesiog palieka sistemą, taip pat ir dirbę vos 5-7 metus. Tokią galimybę svarsto ir neseniai nuteistųjų apspjaudyta pareigūnė. Ir aš juos suprantu, kas gali norėti dirbti ten, kur patiriama nuolatinė grėsmė, patyčios, o darbdavys į tai deramai nereaguoja. O ir pradedami tyrimai nuteistųjų atžvilgiu nėra efektyvūs, nes situacija nesikeičia“, – teigia profesinės sąjungos pirmininkas.

Susirūpinusi dėl darbuotojų padėties ir saugumo minėtame sektoriuje profesinė sąjunga prašo Kalėjimų departamento vadovo įsikišti ir ieškoti sprendimų problemai spręsti. Jei profsąjungos prašymas liks neišgirstas – ketinama protesto akcijomis atkreipti visuomenės ir vadovybės dėmesį į pavojingą situaciją Pravieniškių pataisos namų- atvirosios kolonijos Trečiajame sektoriuje.

Profsąjungų atstovai su viceministru aptarė Viešojo saugumo tarnybos problemas

Praėjusią savaitę Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas buvo susitikę su Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) viceministru Vitalij Dmitrijev aptarti klausimų, susijusių su Viešojo saugumo tarnyba.

Pasak LRITĮPS pirmininko, susitikime aptarta situacija Viešojo saugumo tarnyboje, kokią ją mato profesinių sąjungų atstovai, kalbėta apie Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytų papildomų garantijų profesinės sąjungos nariams suteikimą ir užtikrinimą.

Profesinės sąjungos atstovai pasiūlė spręsti susidariusią papildomų garantijų, 5 dienų sveikatinimui ir 2 papildomų atostogų dienų pagal Nacionalinę kolektyvinę sutartį,  suteikimo pareigūnams problemą, perkeliant jas į ateinančių metų pirmąjį ketvirtį.

Profesinių sąjungų lyderiai priminė, jog tokia praktika buvo taikyta Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, kai šalyje dėl nelegalios migracijos, buvo susidariusi sudėtinga situacija, o pareigūnai negalėjo tuo metu pasinaudoti ne tik papildomomis garantijomis, bet ir eilinėmis kasmetinėmis atostogomis.

VRM viceministras į šį pasiūlymą sureagavo, kad jeigu taip galima, kliūčių iš VRM dėl to nekiltų. Viceministras pažadėjo šiuo klausimu pasikalbėti su laikinuoju Viešojo saugumo tarnybos vadovu.

LRITĮPS taip pat iškėlė mikroklimato Viešojo saugumo tarnyboje klausimą ir paprašė Vidaus reikalų ministerijos atlikti šį tyrimą padaliniuose.

Anot VAITĮPS pirmininko V.Jagmino, susitikime aptarta darbo režimo, organizuojant pamainas po 12 val. problema.

Pasak VAITĮPS pirmininko, vidaus reikalų viceministras pažadėjo, jog VST galimai bus sudaryta galimybė organizuoti pamainas ne po 12 val., o po 24 val.

„Darbo organizavimas 24 val. pamainomis šiai tarnybai būtų parankesnis, efektyvesnis ir tai  padėtų sumažinti smarkiai išaugusias važiavimo išlaidas darbuotojams“, – sakė V.Jagminas.

Profesinių sąjungų atstovai išreiškė susirūpinimą, kad iki šiol Viešojo saugumo tarnyba nėra pasirašiusi kolektyvinės sutarties ir teigė, jog ši užduotis turėtų būti viena svarbiausių naujam tarnybos vadovui, kaip ir  situacijos tarnyboje stabilizavimas, pasitikėjimo į minėtą įstaigą sugrąžinimas bei bendravimo kultūros ir normalių darbinių santykių ugdymas.

VRM viceministras į tai atsakė, kad ministerija nestabdys kolektyvinės sutarties proceso ir sutartį leis pasirašyti.

Susitikime aptarti ir kiti aktualūs Viešojo saugumo tarnybos klausimai.