Ar nepaprastosios padėties paskelbimo metu pareigūnai gali būti atšaukti iš atostogų ir laisvadienių?

  • 0 Comments
  • 913 Views

Nepaprastosios padėties įvedimo galimybė, valstybėje iškilus grėsmei konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai, yra nustatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 144 straipsnyje. Konstitucijos 145 straipsnis numato, kad, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai gali būti apribojamos konkrečios konstitucinės žmogaus ir piliečių teisės ir laisvės, t. y. privataus gyvenimo neliečiamumas, būsto neliečiamumas, įsitikinimų ir informacijos teisė bei laisvė, kilnojimosi laisvė, susivienijimų teisė ir susirinkimų teisė. Nepaprastąją padėtį reguliuoja Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas, kuris nustato nepaprastosios padėties įvedimo pagrindus ir tvarką, laikiną fizinių asmenų naudojimosi teisėmis ir laisvėmis apribojimą, laikiną juridinių asmenų veiklos apribojimą, laikinus valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus nepaprastosios padėties metu, taip pat šių institucijų veiklos teisėtumo kontrolę ir nepaprastosios padėties atšaukimo tvarką. Taigi pabrėžtina, jog nepaprastosios padėties įvedimo faktas pats savaime niekaip nedaro įtakos pareigūnų ar kitų darbuotojų statuso pokyčiams, teisėms ir garantijoms, kurios yra numatytos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas galintis daryti įtaką atitinkamoms konstitucinėms žmogaus ir piliečių teisėms bei laisvėms, bet tik ta apimtimi, kokia yra nustatoma Seimo nutarime ar Prezidento dekrete, priklausomai nuo to, kas nepaprastąją padėtį įveda.

Žinoma, vidaus tarnybos pareigūnų darbo organizavimas, taip pat darbo ir poilsio laiko planavimas gali keistis statutinių įstaigų vadovų sprendimais, atsižvelgiant į nepaprastosios padėties buvimo faktą ir atsiradusią būtinybe tokiems pokyčiams. Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio 1 dalies 10 punktas numato, kad pareigūnai privalo vykdyti pareigūną į pareigas skiriančio asmens arba jo įgalioto asmens įsakymą ar nurodymą dirbti viršvalandinį darbą, kai būtina nepaprastosios padėties, karo padėties, ekstremaliųjų situacijų ir kitais įstatymuose nustatytais atvejais. Tokiais atvejais statutinės įstaigos vadovas, pagal to paties straipsnio 2 dalį, gali pavesti pareigūnams dirbti poilsio ir švenčių dienomis. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 50 straipsnio 2 dalimi, nepaprastosios padėties, karo padėties, ekstremaliųjų situacijų atveju pareigūną į pareigas skiriančio asmens arba jo įgalioto asmens įsakymu pareigūno atostogos gali būti nutrauktos be pareigūno sutikimo. Taigi šalyje ar kažkurioje jos teritorijoje įvedus nepaprastosios padėties teisinį režimą, Vidaus tarnybos statutas numato teisinį pagrindą pokyčiams pareigūnų darbo ir poilsio laike.

Pastebėtina, jog tos pačios galimybės keisti (riboti) pareigūnų darbo ir poilsio laiką yra numatytos ir esant ekstremaliajai situacijai. Kaip žinia, valstybės lygio ekstremali situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio, siekiant sustiprinti valstybės sienos apsaugą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo įvesta dar 2021 m. liepos 2 d. Po šio sprendimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado pavedimu buvo nurodyta nuo š. m. liepos 12 d. iki atskiro nurodymo nesuteikti darbuotojams kasmetinių, papildomų atostogų bei mokamų poilsio dienų, o suteiktas kasmetines ir papildomas atostogas nuo atitinkamos dienos nutraukti. Tikėtina, jog tokio pobūdžio pavedimas, jeigu bus reikalingos pajėgos stiprinant sienos apsaugą, gali būti priimtas ir po sprendimo dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Tačiau, kaip jau ir minėta, Vidaus tarnybos statutas įteisina atitinkamas galimybes, tačiau, ar jas naudoti ir kiek naudoti, sprendžia statutinės įstaigos vadovas. Kita vertus, svarbu pastebėti, jog ekstremali situacija šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio yra paskelbta nuo vasaros vidurio ir ji nėra atšaukta. Tik papildomai, išaugus grėsmei, ir esant poreikiui papildomų priemonių, atitinkamose teritorijose yra įvestas nepaprastosios padėties teisinis režimas. Todėl Vidaus tarnybos statuto aukščiau minėtos nuostatos jau galėjo būti bei buvo taikomos ekstremaliosios padėties metu, taip pat jos galės būti taikomos ir nepaprastosios padėties metu.

                                                                                                            Profesinės sąjungos teisininkė

administrator