Kaip pasinaudoti galimybe pratęsti tarnybą (teisininkų konsultacija)

  • 0 Comments
  • 1320 Views

Informuojame, kad 2020-06-26 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 72 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-3176, kuris įsigaliojo 2020-07-09. Šiuo pakeitimu įtvirtinta galimybė pratęsti pirminės grandies pareigūnų vidaus tarnybos trukmę.

Taigi, Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnio 2 dalis numato, kad pirminės grandies pareigūno vidaus tarnybos trukmė gali būti pratęsta vieniems metams, tačiau ne ilgiau, negu jam sukaks 60 metų. Pirminės grandies pareigūnas, norintis, kad jo tarnyba būtų pratęsta, turi pateikti rašytinį prašymą pratęsti tarnybą. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius iki tarnybos trukmės pabaigos.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirminės grandies pareigūnai, kuriems po šio pakeitimo įsigaliojimo, t. y. po 2020-07-09, iki jų tarnybos trukmės pabaigos liko mažiau kaip 4 mėnesiai, rašytinį prašymą pratęsti tarnybą turi pateikti per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo, t. y. nuo 2020-07-09, bet ne vėliau kaip iki tarnybos trukmės pabaigos.

Sprendimą dėl pirminės grandies pareigūno tarnybos pratęsimo priima jį į pareigas paskyręs asmuo.

SVARBU! Pirminės grandies pareigūno tarnyba gali būti pratęsta, jeigu yra visos šios sąlygos:

  1. pareigūno paskutinių 2 metų tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai arba labai gerai;
  2. pareigūno sveikatos būklė atitinka nustatytus reikalavimus (pagal tai patvirtinančią Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą);
  3. pareigūnas atitinka nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;
  4. nėra galimybių kitais būdais užtikrinti įstaigai nustatytų funkcijų atlikimą.

Akcentuotina, kad prieš priimant sprendimą dėl tarnybos trukmės pratęsimo, pirminės grandies pareigūnai bus siunčiami į CMEK tinkamumui vidaus tarnybai nustatyti, o CMEK – atliks ekspertizę ir pateiks ekspertinį sprendimą (ekspertizės uždaviniu bus nurodomas Aprašo 4.2 punkte nustatytas ekspertizės uždavinys (įvertinti pareigūno tinkamumą tolesnei tarnybai), o ekspertizės pagrindu bus nurodyta Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnio 2 dalis).

LTPF teisininkų parengta informacija

administrator