Papildomomis garantijomis profsąjungų nariai gali pasinaudoti per 2020-uosius

  • 0 Comments
  • 891 Views

Prasidėjus naujiems metams norime priminti, kad vadovaujantis 2019 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (toliau – LTPF) pasirašyta 2020 metų nacionaline kolektyvine sutartimi, LTPF nariams priklauso papildomos garantijos, kuriomis pasinaudoti galima tik per 2020-uosius.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS), Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS), Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) ir Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nariams, į profesinę sąjungą įstojusiems iki 2019 m.liepos 10 d., t.y. iki sutarties pasirašymo, priklauso papildomos garantijos, kuriomis pasinaudoti reikia per 2020-uosius metus. Šios garantijos profsąjungų nariams numatytos 2019 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pasirašytoje 2020 metų nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje (toliau – Sutartis).

Sutartyje yra numatytos šios papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams:

Profesinės sąjungos nariui nustatomos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, t.y., kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka. Profesinės sąjungos nariams atostogos suteikiamos tokia pačia tvarka, kaip įstaigoje suteikiamos eilinės atostogos. Atostogas galima pridėti prie eilinių atostogų arba paimti atskirai.

Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo teikėjų pažymas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas. Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato, kad dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje turi būti susijęs su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu.

Kolektyvinė sutartis galioja nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. iki gruodžio 31 d. Papildomos garantijos  priklauso visiems Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos bei jos sudėtyje esančių profesinių  sąjungų nariams, kurie įstojo į profesinę sąjungą iki 2019 m. liepos mėn. 10 d.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, su naujuoju Lietuvos policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla susitarta, kad policijos pareigūnams, profesinių sąjungų – LPPS, VAITĮPS, LRITĮPS- nariams, taip pat bus sugrąžinta viena papildoma atostogų diena, kuria pasinaudoti,  nors ji priklausė pagal 2019 m. nacionalinį susitarimą, sąlygų nesudarė buvęs Generalinis komisaras Linas Pernavas.

Kaip ir kada LPPS, VAITĮPS ir LRITĮPS nariai šia  papildoma, kompensacine garantija galės pasinaudoti informuosime papildomai, kai bus pasirašytas susitarimas su Generaliniu komisaru R.Požėla.

administrator