Teismas: tarnybinės veiklos vertinimo komisija buvo formali

  • 0 Comments
  • 1286 Views

Š. m. kovo 8 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi atmetė atsakovo Lietuvos kalėjimų tarnybos (anksčiau Marijampolės pataisos namai) apeliacinį skundą ir paliko Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų (toliau – teismas) 2021 m. gruodžio 14 d. sprendimą nepakeistą, kuriuo atsakovas įpareigotas iš naujo įvertinti pareigūno 2020 m. tarnybinę veiklą. Deja, pareigūnas vidaus tarnybos sistemoje jau nebedirba, tad ir vertinti tokio asmens tarnybinę veiklą praktiškai neįmanoma.

Teisinis ginčas buvo inicijuotas dėl Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nario Marijampolės pataisos namų Resocializacijos skyriaus specialisto kasmetinio 2020 m. tarnybinės veiklos vertinimo rezultato.

Tiesioginis vadovas Tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje Resocializacijos skyriaus specialisto tarnybinę veiklą įvertino „labai gerai“, o motyvuotame siūlyme nurodė „nustatyti nuosekliai aukštesnį pareiginės algos koeficientą“. Tačiau tarnybinės veiklos vertinimo komisijos išvadoje pareigūno veikla buvo įvertinta tik „gerai“.

Skirtingai nei numatyta teisės aktuose, pareigūnas apie numatomą vertinimo komisijos posėdį buvo informuotas tik žodžiu ir asmeniniu, o ne tarnybiniu, elektroniniu paštu, kuris nenaudojamas. Su Marijampolės pataisos namų direktoriaus galutiniu sprendimu, įformintu rezoliucija, pareigūnas net nebuvo supažindintas. Pareiškėjo nuomone, vos pusantros minutės trukęs jo tarnybinės veiklos vertinimas komisijoje negalėjo  būti objektyvus ir visapusiškas.

Pildydamas tarnybinės veiklos vertinimo anketą pareigūnas savo tinkamumą einamoms pareigoms įsivertino maksimaliai, tačiau tiesioginis vadovas su tokiu pareigūno įsivertinimu nesutiko ir jo fizinį pasirengimą įvertino 1 balu. Pareigūnas turėjo sveikatos sutrikimų, dėl kurių 2020 m. objektyviai negalėjo laikyti fizinio pasirengimo normatyvų. Nepaisant to, tiesioginio viršininko galutiniam vertinimui toks žemas vieno iš rodiklio įvertinimas lemiamos įtakos nepadarė, ir pareigūno tarnybinę veiklą jis įvertino „labai gerai“. Pažymėtina, nors vidaus tarnybos pareigūnams yra keliami reikalavimai atitikti tam tikrą fizinio pasirengimo lygį, visgi fizinis pasirengimas yra tik vienas iš keturių vertinamo tinkamumo einamoms pareigoms kriterijų, kuris gali neturėti realios įtakos nei pareigūno galimybei tinkamai įgyvendinti keliamus uždavinius, nei tinkamai vykdyti pareigas.

Marijampolės pataisos namų tarnybinės veikos vertinimo komisijos pozicija buvo kitokia – pareigūnui nelaikius fizinio pasirengimo normatyvų, neliko galimybės būti įvertintam „labai gerai“. Atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams tiesiogiai siejama su pareigūno kvalifikacija.  

Tiesa, teismas sprendimo motyvuose plačiau dėl fizinių normatyvų laikymo svarbos atliekant pareigūno vertinimą nepasisakė, nes vertinimo procese buvo nustatyta esminių procedūrinių pažeidimų.

Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodė, jog nors komisijos išvadoje neprivalo būti nurodyti išsamūs argumentai, kodėl pareiškėjo tarnybinė veikla įvertinta „gerai“, o ne „labai gerai“, tačiau tai nepaneigia pareigos atskleisti išvados priėmimo motyvus, pagrįsti jos, o kartu ir visos pareiškėjo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros teisėtumą.

Įvertinęs komisijos posėdžio garso įrašą, teismas pažymėjo, jog galima suprasti, kad pareiškėjo galimybė būti įvertintam „labai gerai“ iš esmės grindžiama viena aplinkybe, kad pareiškėjas neišlaikė / nelaikė fizinio pasirengimo įskaitos. Tuo metu komisijos nariai netikrino, ar valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo tarnybinės veiklos vertinimo išvada yra pagrįsta, neįsitikino, ar tiesioginis vadovas, vertindamas valstybės tarnautojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir jo kvalifikaciją, laikėsi teisės aktų nuostatų. Teismo vertinimu, vertinamo pareigūno tiesioginiam vadovui nebuvo suteikta galimybė išsamiau apibūdinti vertinamo pareigūno tinkamumą einamoms pareigoms, taip pat jam nebuvo pateikta kitų klausimų, susijusių su šio pareigūno kvalifikacija ir tarnybinės veiklos rezultatais.

Atsižvelgęs į tai, teismas darė išvadą, kad vertinimo komisija pažeidė teisės aktų reikalavimus, nes pareiškėjo tiesioginio vadovo tarnybinės veiklos vertinimo išvadą išnagrinėjo paviršutiniškai ir formaliai, posėdžio metu nebuvo ištirtos visos reikšmingos aplinkybės (taip pat ir dėl pareigūno fizinio pasirengimo atitikties reikalavimams). Komisija nerinko dokumentinių įrodymų, kurie yra itin svarbūs asmens tarnybinę veiklą įvertinant „labai gerai“.

Teismas, nustatęs, kad vertinimo komisija padarė esminius pareiškėjo 2020 m. tarnybinės veiklos vertinimo procedūros pažeidimus, dėl kurių buvo priimta neteisėta ir nepagrįsta Komisijos išvada bei ją patvirtinantis Marijampolės pataisos namų direktoriaus sprendimas, suformuluotas rezoliucija, tenkino pareigūno skundą ir įpareigojo atsakovą iš naujo įvertinti pareiškėjo 2020 m. tarnybinę veiklą.

administrator