Roma Katinienė: “Stebina prasta mokymų kokybė ir numatytos neteisėtos sankcijos, testų neišlaikiusiems, pareigūnams”

  • 0 Comments
  • 1726 Views

Lietuvos policijos profesinė sąjunga kreipėsi į Policijos departamentą dėl policijos pareigūnams 2019 metais organizuojamų privalomų mokymų pagal nuotolinio mokymo programą „Bendrieji veiklos pagrindai“ (toliau – ir Mokymai).

Profesinė sąjunga turi pastabų ne tik dėl šių Mokymų turinio, organizavimo įstaigose tvarkos, bet ir numatytos neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo procedūros pareigūnams, neišlaikiusiems testų per pakartotinį testavimą, teisėtumo.

Mokymo medžiaga kaip netvarkingas juodraštis    

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) pirmininkės Romos Katinienės, tiek pareigūnams, tiek profesinei sąjungai kliūva neprofesionalumas parengtoje Mokymų medžiagoje.

„Mokomosios medžiagos parengimas tai ne tik aktualios informacijos išdėstymas. Ji privalo būti rengiama metodiškai, aiškiai suvokiant, kokiai asmenų grupei ji skirta, kokias kompetencijas ir kvalifikaciją turi besimokantieji. Pateikiama informacija turi būtų suprantama, o kartu suteikianti naujų žinių bei galimybių kelti turimą kvalifikaciją. Tuo tarpu policijos pareigūnams skirta Mokymų medžiaga  dėstoma vizualiai nepatraukliai, „į akis krenta“ netvarkingi tekstai, gramatinės klaidos. Panašu į juodraštį, bet ne į mokymo priemonę“, – pastebi R.Katinienė.

Profesinės sąjungos nuomone, bet kurių mokymų turinys turi būti aktualus besimokantiesiems.

„Kyla daug klausimų, pavyzdžiui, kas parinko ir nustatė Mokymų temų, potemių aktualumą,  poreikį policijos pareigūnų kvalifikacijai kelti? Tai, kad temos daugiau teorinio, o ne praktinio pobūdžio, neišsklaido įspūdžio, jog nesiekiama apčiuopiamos praktinės naudos. Atrodo, kad departamentas tiesiog įgyvendina užsibrėžtą tikslą suorganizuoti visuotinius mokymus pareigūnams“, – sakė LPPS pirmininkė.

Neužtikrinama galimybė mokytis tarnybos metu

Nors nustatyta, jog mokymams nuotoliniu būdu turi būti skirtas laikas tarnybos metu, profesinės sąjungos žiniomis, daug kur komisariatuose jis neskiriamas, nes, priešingu atveju, nebūtų kam vykdyti funkcijų. Todėl pareigūnai priversti Mokymams (susipažinti su medžiaga, atlikti užduotis) naudoti laisvą nuo tarnybos laiką.

„Tokią praktiką būtina keisti, o iš vadovų, kad šie sudarytų sąlygas pareigūnų kvalifikacijos kėlimui tik tarnybos metu“, – tvirtą poziciją išdėstė LPPS pirmininkė.

Neišlaikiusiems testų pakartotinai – neeiliniai vertinimai

Pasak R.Katinienės, stebina ir įsakyme dėl Mokymų, nustatyta jų laikymo procedūra, kuri, savo forma primena mokinių ar studentų egzaminavimą švietimo įstaigose.

Profesinė sąjunga stebisi ir tuo, kad įsakymo, reglamentuojančio Mokymus 3.4 papunktyje yra nurodoma įstaigos vadovams „užtikrinti, kad pareigūnams, kurie neišlaikė testų per pakartotinį testavimą, būtų iki 2019 m. gruodžio 31 d. atliktos neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo procedūros“.

Profesinės sąjungos teisininkai išaiškino, jog pagrindai, kada gali būti atliekamas neeilinis pareigūno tarnybinės veiklos vertinimas, yra baigtiniu sąrašu pateikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 34 straipsnio 20 dalyje. Neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas gali būti inicijuojamas tik esant abejonių dėl pareigūno gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas arba kitais dviem atvejais, kai yra aiškiai išreikšta valia – tiesioginio vadovo rašytinis motyvuotas pasiūlymas kelti pareigūną pareigose ar didinti jo pareiginę algą arba paties pareigūno prašymas nustatyti jam didesnį pareiginės algos koeficientą. Jokie kiti pagrindai neeiliniam tarnybinės veiklos vertinimui Statute nėra numatyti. Tai reiškia, tokių pagrindų ar atvejų negali nustatyti jokie žemesnę juridinę galią turintys teisės aktai, tarp jų ir Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymai.

Mokymai – neparodo  pareigūno gebėjimų atlikti funkcijas

Taigi, jei pareigūnas neišlaikė testų per pakartotinį testavimą, nereiškia, jos jis nesugeba atlikti pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, o tik tai, kad pareigūnas nebaigė sėkmingai Mokymų.

„Pareigūno gebėjimas atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas apskritai negali būti vertinamas pagal testo Mokymuose išlaikymą arba neišlaikymą. Gebėjimas atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinamas tik per praktinės kasdienės veiklos realizavimą, jos kokybę. Pareigūno gebėjimą atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas lemia ir rodo daugelis objektyvių veiksnių, o ne formaliai sugalvoti, standartizuoti, nežinia pagal kokią metodiką parengti,  Mokymų testų rezultatai“, – sakė R.Katinienė.

Profesinės sąjungos nuomone, mokymai pagal nuotolinio mokymo programą „Bendrieji veiklos pagrindai“, kaip ir bet kurie kiti policijos pareigūnams organizuojami mokymai, turi būti laikomi priemone pareigūnams kelti kvalifikaciją, kurios įtaka individualiai kiekvieno pareigūno gebėjimams turėtų būti vertinama kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu, kai yra vertinama pareigūno kvalifikacija pagal vertinimo kriterijų „Gebėjimai tobulėti“.

Siūlo naikinti neteisėtą įsakymo punktą

Anot Profesinės sąjungos, Generalinio komisaro Įsakymo 3.4 papunktyje formuluojamas nurodymas įstaigos vadovams užtikrinti, kad pareigūnams, kurie neišlaikė testų per pakartotinį testavimą, būtų iki 2019 m. gruodžio 31 d. atliktos neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo procedūros yra neteisėtas ir neturėtų būti įgyvendinamas. Išaiškėjus tokiems atvejams, kad pareigūnui, vien neišlaikius Mokymų testo per pakartotinį testavimą, būtų pradedama neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo procedūra, tokio vertinimo rezultatai galėtų būti skundžiami tarnybinius ginčus nagrinėjančiai institucijai dėl pačios neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo procedūros neteisėtumo.

Profesinė sąjunga Policijos departamento paprašė panaikinti 2019 m. vasario 28 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymo „Dėl privalomų mokymų policijos pareigūnams nustatymo“ 3.4 papunktį kaip prieštaraujantį  Statuto 34 straipsnio 20 dalyje nustatytiems pagrindams ir neatitinkantį bendro tarnybinės veiklos vertinimo turinio.

Lietuvos policijos profesinė sąjunga taip pat paprašė suteikti informaciją apie šių Mokymų iniciatorius, rengėjus, atsakingus už mokomosios medžiagos turinį, pateikimo kokybę ir kt.  bei užtikrinti, jog visiems pareigūnams būtų sudaromos realios sąlygos pagal mokymų tvarkaraštį darbo metu dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, mokymuisi skiriant ne mažiau kaip 2 val. per savaitę.

administrator