Susirūpino pareigūnais: susirgusiems dėl tarnybinių pareigų, mokės kompensacijas

  • 0 Comments
  • 1234 Views

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas š.m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.4-292 nustatė tvarką, pagal kurią būtų galima, nustačius, jog pareigūnas laikinai nedarbingas tapo dėl jo tarnybinių pareigų, priimti sprendimus dėl jo vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo. Tai pareigūnams aktualus vado įsakymas, ypač šiuo metu, kai didėja rizika tarnyboje užsikrėsti  COVID-19. 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – tarnybos) vadas įsakymu sudarė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisiją (toliau – Komisija), kurioje: tarnybos teisės skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas); tarnybos teisės skyriaus vyriausiasis specialistas / teisininkas; pareigūno, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, tiesioginis vadovas;  tarnybos ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus vedėjas.

Tarnybos vadas taip pat patvirtino ir minėtos komisijos darbo reglamentą bei įgaliojo tarnybos vado pavaduotoją, gavus pareigūno prašymą skirti vidutinio jo darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensaciją, pavesti komisijai atlikti tyrimus, pratęsti jų terminą, tvirtinti komisijos išvadas ir priimti sprendimus dėl pareigūno vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo.

Reglamente nustatyta, jog pareigūnas, kuris tapo laikinai nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba jo laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu (kai pareigūnas tapo laikinai

nedarbingu ne dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, nelaimingo atsitikimo pakeliui į tarnybą ar iš

tarnybos), suderinęs su savo tiesioginiu vadovu, prašymą skirti vidutinio jo darbo užmokesčio ir

gautos ligos išmokos skirtumo kompensaciją (toliau – prašymas) turi pateikti tarnybos vado pavaduotojui per 3 darbo dienas nuo laikinojo nedarbingumo pabaigos.

Prie prašymo būtina pridėti dokumentus, galinčius patvirtinti laikinojo nedarbingumo ryšį su

tarnybinių pareigų atlikimu, arba jų kopijas. Jeigu tokių dokumentų nėra, pareigūnas prašyme

privalo nurodyti aplinkybes, patvirtinančias laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu.

Pareigūnų prašymai gali būti pateikiami tiek tiesiogiai, tiek paštu, tiek elektroniniu paštu.

Gavęs tarnybos vado pavaduotojo pavedimą atlikti tyrimą, komisijos pirmininkas prašymą nukreips pareigūno tiesioginiam vadovui, tarnybos ekonomikos, strateginio planavimo ir

apskaitos valdybos atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus (toliau – ESPAV ADS) vedėjui ir

tarnybos teisės skyriaus (toliau – TS) darbuotojui, kuris TS vedėjo nurodymu dalyvaus komisijos

tyrime, nagrinėjant prašymą.

Komisija, per 10 darbo dienų nuo pavedimo, privalo atlikti tyrimą bei pasirašytą tyrimo išvadą pateikti tarnybos vado pavaduotojui. Jeigu šio termino dėl objektyvių priežasčių nepakanka, tarnybos vado pavaduotojas gali jį pratęsti iki 20 darbo dienų.

Komisijai konstatavus, kad pareigūno laikinasis nedarbingumas turi ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu, jis įgyja teisę į LR Vidaus tarnybos statuto 66 straipsnio 4 dalyje nustatytą vidutinio jo darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensaciją. Komisijai konstatavus, kad pareigūno laikinasis nedarbingumas neturi ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu, apie tai jis turi būti informuojamas per 3 darbo dienas nuo išvados patvirtinimo, nurodant priimto sprendimo priežastis, taip pat jo apskundimo tvarką.

Čia rasite įsakymą ir nustatytą tvarką.

administrator