Teisininko komentaras. Kaip apmokama darbuotojams už viršvalandžius?

  • 0 Comments
  • 3085 Views

Kadangi sulaukėme narių klausimų dėl viršvalandžių apmokėjimo, pateikiame teisininko išaiškinimą.

Primename, jeigu kyla abejonių dėl viršvalandžių apmokėjimo, kreipkitės į profesinę sąjungą.

Viršvalandžiai – tai laikas, kada darbuotojas fatiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Tarkim, jei darbuotojas dirba 8 val. per dieną, papildomos valandos yra laikomos viršvalandžiais. Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, viršijus darbo grafike numatytas darbo dienos valandas arba viršijus darbo laiko normą per apskaitinį laikotarpį, taip pat susidaro viršvalandžiai.

Darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus išimtinius atvejus, kai darbuotojo sutikimo nereikia. Sutikimas gali būti žodinis, jei skiriama dirbti iki 8 val. Viršvalandžių per savaitę. Sutikimas privalo būti rašytinis, jei skiriama dirbti iki 12 val. viršvalandžių per savaitę.

Darbuotojo sutikimo dirbti viršvalandžius nereikia:

  1. Dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavjams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasėkmes;
  2. Būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, produktai ar įrenginiai;
  3. Tai numatyta kolektyvinėje sutartyje.

Dirbant viršvalandžius, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo laiko (DK 114 str.) ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai (DK 122 str.)

VIRŠVALANDŽIŲ APMOKĖJIMO GAIRĖS

Pagal DK 144 str. už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Darbuotojo prašymu darbo viršvalandinio darbo laikas, padaugintas 144 str. 4 dalyje nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.

Žemiau pateikiama lentelė su konkrečiais atvejais bei jų apmokėjimu pagal galiojančius teisės aktus:

Atvejis DK straipnis Apmokėjimas Kompensavimas atostogomis (darbuotojo prašymu)
Darbas nakties metu DK 144 str. 3 d.   Ne mažiau kaip 1,5 DU
Viršvalandžiai darbo dieną (ne naktį) DK 144 str. 4 ir 5 d.   Ne mažiau kaip 1,5 DU Laikas, padaugintas iš 1.5 pridedamas prie atostogų
Viršvalandžiai darbo dieną (naktį) DK 144 str. 4 ir 5 d. Ne mažiau kaip 2 DU Laikas, padaugintas iš 2 pridedamas prie atostogų
Darbas poilsio dieną (ne pagal grafiką) DK 144 str. 1 ir 5 d.

Ne mažiau kaip 2 DU Laikas, padaugintas iš 2 pridedamas prie atostogų
Viršvalandžiai poilsio dieną DK 144 str. 4 ir 5 d. Ne mažiau kaip 2 DU Laikas, padaugintas iš 2 pridedamas prie atostogų
Darbas šventinę dieną DK 144 str. 2 ir 5 d.

Ne mažiau kaip 2 DU Laikas, padaugintas iš 2 pridedamas prie atostogų
Viršvalandžiai šventinę dieną DK 144 str. 4 ir 5 d.

Ne mažiau kaip 2.5 DU Laikas, padaugintas iš 2,5 pridedamas prie atostogų

Pastaba:

darbas naktį – nuo 22.00 iki 6.00 val.

DU – Darbo užmokestis

administrator

Leave A Comment