VSAT paaiškino „body“ kamerų naudojimo tikslus

  • 0 Comments
  • 1989 Views

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija gavo  Valstybės sienos apsaugos tarnybos atsakymą į raštą, kuriame buvo prašoma išaiškinti asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarką.

Registratorius – ypatingiems atvejams

VSAT akcentavo, jog pagal Asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarkos aprašo 11 punktą asmens vaizdo registratorius būtina įjungti tik esant ypatingiems atvejams, t. y. kai pareigūnai dirba / bendrauja su trečiaisiais asmenimis, vykdo asmens ar transporto priemonių patikrinimus pasienio kontrolės punktuose, privalo apsaugoti save ir (ar) kitus asmenis nuo gresiančio realaus pavojaus gyvybei ar sveikatai, siekia užkirsti kelią administraciniam nusižengimui ar nusikalstamai veikai, ketina panaudoti / naudoja šaunamąjį ginklą ar specialiąsias priemones, kai asmenys vengia vykdyti tarnybos pareigūno teisėtus nurodymus ar reikalavimus, vykdo sulaikymą ar konvojavimo metu, vykdo persekiojimą, vykdo teisės pažeidimo vietos apžiūrą, pagal esamą susiklosčiusią situaciją numato, kad gali įvykti konfliktas ir tikslinga turėti įrašą. Registratorių nebūtina laikyti įjungtų visą tarnybos vykdymo laikotarpį.

Kontroliuoti pareigūnus nesiekiama

Pagal esamą teisinį reglamentavimą asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tikslai – fiksuoti veiksmus, kuriais daromos nusikalstamos veikos, administraciniai nusižengimai ar kiti pažeidimai, bei pagrįsti pareigūnų veiksmų teisėtumą, ne siekiant kontroliuoti pareigūnų veiksmus, o norint apsaugoti juos pačius ir esant konfliktinei situacijai įrodyti, kad pareigūnai atliko teisėtus veiksmus bendraudami su trečiaisiais asmenimis.

Kas gali peržiūrėti įrašą?

 Asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarkos aprašo 19 punkte numatyta, kad esant teisėtam pagrindui pagal kompetenciją įrašus gali peržiūrėti struktūrinio padalinio vadovas ir pavaduotojas. Kiti VSAT darbuotojai įrašus gali peržiūrėti, pateikę raštišką ir motyvuotą prašymą VSAT struktūrinio padalinio vadovui per Dokumentų valdymo sistemą. Rekomenduotina juos suderinti su VSAT duomenų apsaugos pareigūnu.

Pagal teisinį reglamentavimą nustatytas itin ribotas kiekis asmenų, galinčių peržiūrėti vaizdo įrašus. Be to, visos vaizdo įrašų peržiūros fiksuojamos sistemoje ir, esant poreikiui, VSAT struktūrinių padalinių vadovai gali atlikti labai išsamią peržiūrų kontrolę. Dėl šios priežasties, VSAT nemano, kad reikėtų keisti Asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarkos aprašo nuostatas, kaip siūlė LTPF, nustatant jame registratoriais užfiksuotų įrašų peržiūrėjimo prevenciniais tikslais stebėsenos (kontrolės) ypatumus.

Piktnaudžiavimo faktų nefiksuota

VSAT rašte teigiama, jog dėl faktų, kad pasienio užkardų vadai ar kiti pareigūnai piktnaudžiauja ar  peržiūrinėja įrašus ir taip pažeidžia Asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, iki šiol nebuvo pradėti tarnybiniai patikrinimai. Todėl mano, kad LTPF siūlymas – numatyti asmenims, galintiems peržiūrėti vaizdo įrašus, po šių peržiūrų teikti tarnybinius pranešimus pasienio rinktinių vadams su informacija, kurio pareigūno tarnybos vaizdo įrašai peržiūrėti ar kas nustatyta, būtų perteklinis ir papildomas darbas, reikalaujantis papildomų žmogiškųjų išteklių.

VSAT paprašė akcentuoti profesinių sąjungų nariams, kad VSAT darbuotojas, manantis, jog yra pažeidžiamos jo teisės ar teisėti interesai, turi teisę tarnybiniu pranešimu informuoti vadovybę apie, jo manymu, daromus pažeidimus, tiesioginio vadovo piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ar darbuotojo atžvilgiu naudojamą mobingą. Kaip patikino VSAT vadovybė, kiekvienu atveju būtų atliekamas tyrimas ir nustatyti galimi pažeidimai, poveikio priemonės bei sprendimų būdai šiems pažeidimams užkardyti ateityje.

Teisių suvaržymas proporcingas tikslams

Anot VSAT vadovybės, vaizdo ir garso įrašymas – viena iš būtinų techninių priemonių, kuri padeda išlaikyti tarnybos vykdymo profesionalumą, susikaupimo privalomumą, juo labiau bendraujant su trečiaisiais asmenimis.

VSAT mano, jog valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas ir Asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarkos aprašas yra išsamūs ir papildo vienas kitą, juose aiškiai ir konkrečiai nurodoma, kokiais tikslais VSAT daromi vaizdo ir garso įrašai, kaip šie duomenys naudojami ir tvarkomi.

administrator

Leave A Comment