Pakeista asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarka

  • 0 Comments
  • 1695 Views

Po Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos kreipimosi, kurį inicijavo Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga, į Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą,  dėl asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarkos išaiškinimo ir po šios tarnybos atsakymo federacijai, VSAT vadas pakeitė įsakymą dėl Asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-428 „Dėl Asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ . Pakeistas 19 punktas, kuris apibrėžė, kas gali peržiūrėti vaizdo registratorių užfiksuotą medžiagą.

Iki pakeitimo Asmens vaizdo ir garso registratorių naudojimo tvarkos aprašo 19 punkte buvo numatyta, kad esant teisėtam pagrindui pagal kompetenciją įrašus gali peržiūrėti struktūrinio padalinio vadovas ir pavaduotojas. Kiti VSAT darbuotojai įrašus gali peržiūrėti, pateikę raštišką ir motyvuotą prašymą VSAT struktūrinio padalinio vadovui per Dokumentų valdymo sistemą. Rekomenduotina juos suderinti su VSAT duomenų apsaugos pareigūnu.

Po pakeitimo šis punktas nustato: „Vaizdo ir garso, įrašytų registratoriumi, įrašų peržiūra gali būti vykdoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašo, patvirtinto tarnybos vado 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-141 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

Teisininko komentaras:

Skirtumas yra tai, kad prieigą prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam darbuotojui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms atlikti, taigi, tai teoriškai reikštų, kad yra susiaurinta galimybė peržiūrėti vaizdo ir garso įrašus, jei tai nėra susiję su jo darbinių funkcijų atlikimu. Praktiškai, tam, kam yra pareigybėje numatyta funkcija ir galimybė peržiūrėti vaizdo ir garso registratorių įrašus, (galimai tai bus vadovaujančios pozicijos, kurios kontroliuoja darbo kokybę ir pan.) tas ir turi tokią teisę. Ilgą laiką buvo kalbama ir siekiama, kad vaizdo ir garso įrašus galėtų peržiūrėti kuo mažiau asmenų, šiuo pakeitimu ir yra susiaurinta galimybė peržiūrėti vaizdo ir garso įrašus.

administrator

Leave A Comment