Teisininko išaiškinimas dėl butpinigių mokėjimo

  • 0 Comments
  • 715 Views

Įsigaliojus naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutui į Nacionalinę pasienio pareigūnų profesinę sąjungą kreipėsi nariai, prašydami išaiškinti, kaip bus mokami butpinigiai pareigūnams.

Pateikiame teisininko išaiškinimą.

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 65 straipsnis numato, kad  pareigūnas, kuris pats ar kurio sutuoktinis, sugyventinis (partneris), nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ar kiti kartu su pareigūnu gyvenantys jo šeimos nariai, nurodyti Statuto 33 straipsnio 7 dalyje, pareigūno tarnybos vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančios tinkamos gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkančios statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus gyvenamosios patalpos gali būti aprūpinamas pagal tos gyvenamosios vietovės sąlygas įrengtu, tinkamu gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkančiu statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus suremontuotu tarnybiniu butu.

Statuto 65 straipsnio 4 dalis numato, kad tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) neaprūpintam pareigūnui gali būti mokami butpinigiai gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje nuomos išlaidoms ar jų daliai kompensuoti (toliau – butpinigiai) iš ministerijai ar centrinei statutinei įstaigai skirtų lėšų.

Statuto 33 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad pareigūno šeimos nariai, kuriems kompensuojamos kelionės ir turto perkėlimo išlaidos, yra kartu su pareigūnu gyvenantys nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), taip pat vyresni vaikai (įvaikiai), kurie mokosi įregistruotose bendrojo ugdymo mokyklose ir statutinėse profesinio mokymo įstaigose pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, neakivaizdiniu ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais ar pavienio mokymosi forma savarankišku ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, kol jiems sukaks 24 metai, sutuoktinis, sugyventinis (partneris), tėvas (įtėvis), motina (įmotė) ir išlaikytiniai, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas pareigūnas ar jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris).

Aukščiau nurodyti kiti kartu su pareigūnu gyvenantys jo šeimos nariai yra svarbūs, nes jei šiems nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos, tai pareigūnui nebus skiriami butpinigiai.

Butpinigiai gali būti mokami ne ilgiau kaip 5 metus per visą pareigūno vidaus tarnybos laiką (terminas butpinigiams mokėti skaičiuojamas nuo Statuto įsigaliojimo, t. y. nuo 2024-01-01), išskyrus rotuojamus pareigūnus ar laikinai perkeliamus esant tarnybiniam būtinumui.

Statuto 70 straipsnio 5 dalis numato, kad pareigūnams bus kompensuojamos arba važiavimo išlaidos, arba mokami butpinigiai (nebelieka galimybės naudotis abejomis socialinėmis garantijomis).

Statute nustatyta: Jeigu šeimoje yra du pareigūnai (sutuoktiniai) arba kartu gyvena du pareigūnai sugyventiniai (partneriai), turintys teisę gauti butpinigius ir tarnaujantys toje pačioje tarnybos vietovėje, kai nėra teismo sprendimo dėl jų gyvenimo skyrium ir nėra notaro patvirtintos sutarties dėl jų gyvenimo skyrium, vienam iš jų kompensuojamos vienos gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidos, neviršijant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų maksimalių butpinigių dydžio.

administrator

Leave A Comment